konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2018

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

 1/2018  26.01.2018 Wprowadzenie zmian do wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętych Uchwałą nr 17/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r.  
2/2018 26.01.2018 Wprowadzenie zmian do wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursie dokształcającym obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętych Uchwałą nr 18/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r
3/2018 26.01.2018 Wprowadzenie zmian do wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętego Uchwałą nr 32/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 18 września 2015 r.
4/2018 26.01.2018 Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Dziennikarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
5/2018 26.01.2018 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Dziennikarstwo
6/2018 26.01.2018 Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Sport, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
7/2018 26.01.2018 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Sport
8/2018 26.01.2018 Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
9/2018 26.01.2018 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe
10/2018 26.01.2018 Uzupełnienie składu Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w PPWSZ w Nowym Targu
11/2018 26.01.2018

Wyrażenie opinii na temat uzupełnienia składu Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów w PPWSZ w Nowym Targu 

12/2018 26.01.2018

Wprowadzenie zmian do Statutu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

13/2018 26.01.2018

Wyrażenie opinii na temat zatrudnienia kanclerza Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

14/2018 02.03.2018

Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Dietetyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

15/2018 02.03.2018

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Dietetyka

16/2018 02.03.2018

Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Praca socjalna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

17/2018 02.03.2018

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Praca socjalna

18/2018 02.03.2018

Wyrażenie opinii na temat przystąpienia do realizacji Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

19/2018 20.04.2018

Wyrażenie opinii na temat realizacji zadania Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych.

20/2018 25.05.2018

Wprowadzenie zmian w uchwale 13/2017 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019

21/2018 25.05.2018

Ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2019/2020

22/2018 25.05.2018

Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w planie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, spec. filologia angielska o profilu praktycznym

23/2018 25.05.2018

Utworzenie specjalności translatoryka dla biznesu

24/2018 25.05.2018

Zatwierdzenie programu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyki i rekreacja w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

25/2018 25.05.2018

Zatwierdzenie programu kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

26/2018 25.05.2018

Utworzenie intensywnego kursu dokształcającego z rysunku odręcznego

27/2018 25.05.2018

Ustalenie zasad organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na studia podyplomowe „ Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej” oraz zatwierdzenie programu kształcenia i planu studiów podyplomowych

28/2018 25.05.2018

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu za rok 2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017

29/2018 22.06.2018

Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na rok 2018

30/2018 22.06.2018

Wprowadzenie zmian do Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

31/2018 22.06.2018

Określenie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2018/2019 

32/2018 22.06.2018

Liczba miejsc na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019

33/2018 22.06.2018

Wyrażenie opinii nt. odwołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych

34/2018 22.06.2018

Wyrażenie opinii nt. powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych

35/2018 22.06.2018

Zatwierdzenie Programu rozwojowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2018-2020

36/2018 28.09.2018 Zmiany w uchwale rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
37/2018 28.09.2018 Wniosek o likwidację kierunku filologia polska
38/2018 28.09.2018 Wniosek o likwidację kierunku inżynieria środowiska
39/2018 28.09.2018 Zmiany w uchwale rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020
40/2018 28.09.2018 Zmiany w programie i planie studiów na kierunku architektura
41/2018 28.09.2018 Zmiany w programie i planie studiów na kierunku filologia, spec. filologia angielska
42/2018 28.09.2018 Zmiany w programie i planie studiów na kierunku finanse i rachunkowość
43/2018 28.09.2018 Zatwierdzenie programu kształcenia studiów dualnych na kierunku finanse i rachunkowość
44/2018 28.09.2018 Zmiany w opisie efektów kształcenia na kierunku inżynieria środowiska
45/2018 28.09.2018 Zmiany w programie i planie studiów na kierunku pielęgniarstwo
46/2018 28.09.2018 Zmiany w programie i planie studiów na kierunku ratownictwo medyczne
47/2018 23.11.2018 Zatwierdzenie zmian w opisie efektów kształcenia oraz programie studiów, w tym planie studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna o profilu praktycznym
48/2018 23.11.2018 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym planie studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu praktycznym
49/2018 23.11.2018 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym planie studiów pierwszego stopnia na kierunku sport o profilu praktycznym
50/2018 23.11.2018 Powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim posiadającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w roku akademickim 2018/2019
51/2018 23.11.2018 Wprowadzenie zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2020
52/2018 23.11.2018 Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej właściwiej do przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
53/2018 23.11.2018 Uzupełnienie składu Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
54/2018 23.11.2018 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w roku akademickim 2017/2018
55/2018 21.12.2018 Ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2019/2020
56/2018 21.12.2018 Ustalenie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023
57/2018 21.12.2018 Ustalenie wytycznych dotyczących opracowywania programów studiów, w tym zasad opracowywania planów studiów o profilu praktycznym dla określonego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz studiów podyplomowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
58/2018 21.12.2018 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy maklerskiej z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie i dysponowanie rachunkiem maklerskim na potrzeby zabezpieczenia otrzymanych przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu skarbowych papierów wartościowych oraz ustanowienie pełnomocnika do dokonania wszelkich formalności z tym związanych