Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biblioteka Uczelniana
Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu

 

Zadaj pytanie on-line

CZYTELNIA
telefon: 18 26 10 714
czytelnia@ppuz.edu.pl 

 
WYPOŻYCZALNIA
telefon: 18 26 10 715
wypozyczalnia@ppuz.edu.pl

E-czasopisma

 

CZASOPISMO

OPIS

DOSTĘP

Biology of Sport


Biology of Sport
to oficjalne czasopismo Instytutu Sportu w Warszawie wydane od 1984 roku. Biology of Sport to międzynarodowe czasopismo naukowe recenzowane w wolnym dostępie. Czasopismo zawiera artykuły dotyczące nauk podstawowych i stosowanych w sporcie: fizjologii sportu i ćwiczeń fizycznych, immunologii sportowej i medycyny, genetyki sportu, treningu i testowania, farmakologii, a także innych aspektów biologicznych związanych ze sportem.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

Biology of Sport

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Economic
and
Enviromental Studies
Czasopismo Economic and Enviromental Studies zawiera tematykę zwiazaną z ekonomią i ekologią. Publikacja wydawana jest przez Uniwersytet Opolski w języku angielskim.

EaES

 DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

 Ekonomiczne Problemy Turystyki

W czasopiśmie Ekonomiczne Problemy Turystyki (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czasopismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik. Tematyka czasopisma  podzielona jest  trzy główne sekcje: Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; Problemy rynku usług turystycznych; Regionalne problemy rozwoju turystyki.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

EPT

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Journal
of Human Kinetics
Journal of Human Kinetics to interdyscyplinarne czasopismo w otwartym dostępie, oferujące najnowsze artykuły w dziedzinie badań nad ruchem człowieka.

 

Journal of Human Kinetics

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Kwartalnik
Architektura Krajobrazu


Kwartalnik Architektura Krajobrazu
ukazuje się od 2001 roku. Architektura krajobrazu jest dziedziną interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się. Jako Redakcja dokładamy starań, aby na łamach Kwartalnika zamieszczać artykuły odzwierciedlające współczesne tendencje, trendy i działania, ukazujące obecny stan nauki i prezentujące różnorodne problemy oraz poglądy. Dążymy do tego, aby nasze czasopismo stanowiło forum wymiany myśli i idei oraz służyło rozwojowi nauki i dobrych praktyk. Dwujęzyczna wersja czasopisma, a także jego otwarta dostępność w sieci pozwalają na rozszerzenie grona czytelników i autorów w zakresie międzynarodowym. Wszystkie opublikowane teksty są recenzowane przez specjalistów z poszczególnych dyscyplin. W Kwartalniku można publikować także recenzje, polemiki, artykuły o charakterze krytyki fachowej oraz informacje.

[cyt. za stroną internetową czasopisma]

AK

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

 Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
to wydawane od 1956 roku czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Nosi podtytuł teoria i historia architektury, odpowiadający głównym nurtom publikacji. Podejmuje również problemy współczesnej architektury. Zakres tematyki: planowanie przestrzenne, urbanistyka, projektowanie i realizacje architektoniczne, kształtowanie terenów zielonych, detal architektoniczny, zagadnienia społeczne i estetyczne architektury oraz jej eksploatacji. Oryginalne teksty i wyniki badań zawarte w działach: prace, studia i materiały, sprawozdania, sylwetki, recenzje. Periodyk bogato ilustrowany: dokumentacja fotograficzna, materiały kartograficzne, plany architektoniczne, graficzne opracowania wyników badań.


KAiU

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Polski Przegląd Neurologiczny Polski Przegląd Neurologiczny to czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów oraz przegląd piśmiennictwa.

 

Numer 1/2019 czasopisma „Polski Przegląd Neurologiczny" ukazał się w wersji elektronicznej. Wcześniejsze numery dostępne są w Czytelni.

DOSTĘP DO NUMERU 1/2019

Cyfrowe wydanie czasopisma „Polski Przegląd Neurologiczny" dostępne jest dla wszystkich użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne po zalogowaniu do systemu HAN.

Praktyczna
Fizjoterapia
i Rehabilitacja

 

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja to pierwsze na rynku, praktyczne czasopismo dla fizjoterapeutów i rehabilitantów przedstawiające zarówno najskuteczniejsze metody fizjoterapii (m.in. PNF, NDT BObath, KinesiologyTaping, Kinetic Control, Osteopatia, techniki powięziowe), jak i studia przypadków wraz z programem postępowania - przygotowanymi przez certyfikowanych instruktorów i terapeutów.

 

 

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami logistyczno-produkcyjnymi nr  115 (kwiecień 2020) oraz 116 (maj 2020) czasopisma zostały udostępnione wyłącznie w wersji cyfrowej. Wcześniejsze numery dostęne są w Czytelni.

DOSTĘP DO MUMERU 115 (KWIECIEŃ 2020)


DOSTĘP DO NUMERU 116
(MAJ 2020)

Cyfrowe wydania czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja" dostępne są dla wszystkich użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne po zalogowaniu do systemu HAN.

Problemy Pielęgniarstwa

Problemy Pielęgniarstwa to oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.Nieodpłatny dostęp on-line do aktualnego numeru czasopisma oraz wszystkich artykułów opublikowanych w tym piśmie od 2007 roku możliwy jest tylko w Czytelni Biblioteki PPUZ oraz na wszystkich komputerach znajdujących się w budynku Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym Uczelni. Aby skorzystać z danego artykułu, wystarczy wejść na stronę internetową tego pisma.

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Rehabilitacja
w Praktyce
Rehabilitacja w Praktyce to czasopismo dla praktyków fizjoterapii i rehabilitacji, którzy chcą stale podnosić swoje kompetencje, bowiem rozumieją związek pomiędzy sukcesem terapii a wykształconym, profesjonalnym terapeutą. Czasopismo zawiera m.in. praktyczne teksty o charakterze poradnikowym pisane przez praktyków fizjoterapii, informacje w postaci wskazówek od doświadczonych terapeutów oraz diagnostykę i przykładowe działania terapeutyczne. "Rehabilitacja w Praktyceto praktyczne vademecum fizjoterapeuty, w którym publikowane są przydatne fotoinstruktaże, szczegółowo pokazujące technikę wykonania zabiegu czy ćwiczenia oraz przeprowadzenia badania. 

 

Numer 3/2020 czasopisma "Rehabilitacja w Praktyce" ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wcześniejsze numery dostęne są w Czytelni.


DOSTĘP DO NUMERU 3/2020

Cyfrowe wydanie czasopisma "Rehabilitacja
w Praktyce" dostępne jest dla wszystkich użytkowników posiadających aktywne konto biblioteczne po zalogowaniu do systemu HAN.

Ruch Literacki Ruch Literacki to dwumiesięcznik wydawany w Krakowie od 1960 roku przez Komisję Historyczno-Literacką Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Jagielloński. Pismo publikuje dyskusje, rozprawy, omawia różne zjawiska w kulturze literackiej.
[cyt. za stroną internetową czasopisma]

 

RL

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Wiadomosci Turystyczne

Wiadomosci Turystyczne to dwutygodnik branży turystycznej. Opisuje on ważne wydarzenia, dostarcza bieżących informacji z zakresu organizacji pracy, prawa, nowych usług i wykorzystywanych technologii w branży.

 

 

 

Czasopismo jest prenumerowane przez Bibliotekę Akademicką PPUZ w wersji papierowej dla kierunku turystyka i rekreacja. Wyjątkowo, tylko numery 5/2015 i 3/2016 dostępne są w postaci elektronicznej. Z pozostałych wydań można skorzystać w Czytelni Biblioteki.

DOSTĘP DO NUMERU 5/2015

DOSTĘP DO NUMERU 3/2016

Wspólne
Tematy


Miesięcznik Wspólne Tematy to pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego. Czasopismo wydawane jest od stycznia 1995 roku.

 

Czasopismo jest prenumerowane przez Bibliotekę Akademicką PPUZ w wersji papierowej. Wyjątkowo, numer 5/2020 dostępny jest w postaci elektronicznej.
Z pozostałych wydań można skorzystać w Czytelni Biblioteki.

DOSTĘP DO NUMERU 5/2020

Time

Time jest tygodnikiem społeczno-politycznym.

 

 

TIME

 

DOSTĘP DO E-CZASOPISMA

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to czasopismo wydawane przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Pierwszy numer ukazał się w 1999 roku. Czasopismo prezen­tu­je najnowsze trendy w teorii i prak­tyce zarządza­nia zasobami ludzkimi pub­liku­jąc artykuły naukowe, komu­nikaty z badań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i anal­izy przy­pad­ków (cases). 

Od 1 sty­cz­nia 2017 roku wer­sją pier­wotną dwu­miesięcznika ZZL jest wer­sja elek­tron­iczna i tylko w takiej wer­sji dostępne są numery bieżące w  prenu­mera­cie i w sprzedaży.

 

DOSTĘP DO NUMERU 1/2017