Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY w roku akademickim 2020/2021 

uwaga: w roku ak. 2021-2022 nastąpia aktualizacja wytycznych do obrony

 

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru: 

  1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

1)      strona tytułowa --> POBIERZ

2)      podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po  stronie tytułowej) --> POBIERZ

3)      podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) --> POBIERZ

4)      tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora; 

5)      inne załączniki.

        2. Student loguje się na eStudent i w zakładce DYPLOMOWANIA klika ‘DODAJ TEMAT’ i uzupełnia wszystkie rubryki:

1)      tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;

2)      tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;

3)      słowa kluczowe w języku polskim;

4)      streszczenie pracy w języku polskim;

5)      język pracy;

6)      semestr pracy 2020/2021 letni;

7)      następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal eStudent w zakładce DYPLOMOWANIE, klikając w rubryce AKCJE --> SZCZEGÓŁY --> PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika ‘WYBIERZ PLIK’ i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika ‘WYŚLIJ’.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. (Przy czym tytuł ma być nie dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia emaliowo (elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl) lub telefonicznie (18 26 10 733) pracownika Działu Nauczania- Obsługi Studenta.

5. Pracownik Działu Nauczania- Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA --> SZCZEGÓŁY --> PLIKI --> rubryka AKCJA --> SZCZEGÓŁY --> PRZEKAŻ DO PROMOTORA

6. Najpózniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta (pok.227):

1)      dziennika praktyka zawodowych (oraz dziennik zajęć - dot. kierunku pielęgniarstwo) - w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania p.227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

2)      dowodu opłaty za dyplom  w kwocie 60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl)

3)      wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) --> POBIERZ (wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl)

4)      ARCHWIALNEJ WERSJI pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów:

  •  o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz
  •  o samodzielności wykonanej pracy;

5)     oryginałów dokumentów przesłanych wcześniej drogą elektroniczną;

6)     legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia).

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

PO OBRONIE:

  • Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 226.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.