Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

FAQ

Kształcenie zdalne – lista pytań i odpowiedzi (FAQ)

1.   W jaki sposób będzie prowadzone kształcenie w roku akademickim 2020/2021?

Wykłady oraz inne zajęcia wskazane przez dyrektorów instytutów/jednostki wspólnej będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online/zdalnie). Wykaz zajęć realizowanych w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym  jest dostępny na stronie internetowej Uczelni
→ KIERUNKI STUDIÓW
→ HARMONOGRAMY (PLANY) ZAJĘĆ

Prosimy również o zapoznanie się z
Zarządzeniem nr 99/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich oraz Komunikatem nr 1 Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia i studentów oraz Pełnomocnika Rektora ds. cyfryzacji dydaktyki z dnia 28 września 2020r. dostępnymi pod linkiem.

2. Na jakich platformach będzie odbywało się kształcenie zdalne?

Kształcenie w formie zdalnej odbywa się za pomocą następujących technologii informatycznych:

1)     platformy Zoom;

2)     platformy e-learningowej Google Classroom i aplikacji Google Meet;

3)     platformy e-learningowej Moodle i narzędzia Virtual Class.

Studenci oraz prowadzący zajęcia mają obowiązek zapoznania się z filmikami instruktażowymi oraz zasadami korzystania z ww. platform, które dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce PPUZONLINE.

3. Z jakiego adresu mailowego korzystamy na Uczelni?

Wszyscy studenci będą korzystali z adresu mailowego w domenie eppuz.edu.pl nr_albumu@eppuz.edu.pl (np. 14100@eppuz.edu.pl, gdzie 14100 to indywidualny numer albumu studenta). Student ma obowiązek wysyłania wiadomości mailowych do pracowników administracyjnych i prowadzących zajęcia z konta w domenie eppuz.edu.pl. W treści wiadomości student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer albumu, rok, kierunek, poziom oraz formę studiów.

4. Gdzie logujemy się na wykłady zdalne:

Student przed wykładem otrzymuje link z zaproszeniem na Zoom’a na adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl.

5. Jaki sprzęt jest niezbędny do uczestniczenia w zajęciach zdalnych?

Oprócz komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu studenci są zobligowani do wykorzystywania kamery oraz – w przypadku interaktywnej formuły zajęć – mikrofonu. Brak zastosowania się do powyższego wymogu może skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.

Dla studentów nieposiadających odpowiedniego sprzętu lub łączy internetowych umożliwiających udział w zajęciach realizowanych metodami zdalnymi, celem udziału w tych zajęciach, Uczelnia dedykuje studentom miejsca w „czytelni cyfrowej” znajdującej się w Bibliotece Uczelni.

6. Jak należy usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach zdalnych?

Student ma obowiązek poinformowania prowadzącego zajęcia o nieobecności na zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym, za pomocą poczty elektronicznej z domeną eppuz.edu.pl.

7. W jakiej formie będą odbywały się konsultacje z prowadzącymi zajęcia?

Wprowadza się dwie podstawowe formy konsultacji:

a) w trybie stacjonarnym w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem reżimu sanitarnego lub

b) w trybie zdalnym w formie spotkania na platformie Zoom, Google Meet lub Virtual Class.

Prowadzący zajęcia ma obowiązek odpisania na otrzymaną w godzinach konsultacji  korespondencję mailową od studentów z domeną eppuz.edu.pl w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku uzyskania odpowiedzi, student ma prawo powiadomić o tym fakcie kierownika zakładu/katedry. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, student ma prawo powiadomić dyrektora odpowiedniego instytutu/jednostki wspólnej. W czasie urlopu wypoczynkowego, dni rektorskich, przerw świątecznych i przerw międzysemestralnych prowadzący zajęcia nie ma obowiązku odpisania na otrzymaną w godzinach konsultacji korespondencję mailową.