Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Krótki opis Projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:

 • Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "ODRODZENIE" im. Klary Jelskiej  w Zakopanem
 • Szpitalem Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku
 • Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Małgorzata Kozioł, Michalina Ślemp, Irena Gromnicka-Jopek Spółka Jawna

realizuje projekt pod tytułem Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

NR PROJEKTU: POWR.05.03.00-00-0017/15

NR UMOWY: POWR.05.03.00-00-0017/15-01

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU: 4 744 135,82 zł

I OBEJMUJE

A)      DOFINANSOWANIE :  4 269 722,24 zł

         DOFINANSOWANIE POCHODZI Z  NASTĘPUJĄCYCH ŹRODÓDEŁ:

        ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH        3 998 357,66 zł

        ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ     270 702,66 zł

B)      WKŁAD WŁASNY W KWOCIE  475  075,50 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2022-12-31

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

 

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTYI)

 • liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki 216 os
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo:

Edycja I studiów-63 osób (studia od października 2016)

Edycja II studiów-78 osób (studia od października 2017)

Edycja III studiów-75 osób (studia od października 2018)

Edycja IV studiów - 50 osób (studia od października 2019)

 • liczba podpisanych umów o pracę wskazujących zatrudnienie absolwentów przez okres co najmniej 12 mies od momentu zakończenia przez nich udziału w projekcie tj. ukończenia studiów zawarta z podm. leczniczym -33 szt
 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS-1szt
 • wzrost liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwa w stosunku do średniej liczby absolwentów tego kierunku u projektodawcy z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu-72 os

 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie licencjackim tj. studenci kierunku pielęgniarstwo u Wnioskodawcy oraz pośrednio Wnioskodawca jako szkoła wyższa publiczna kształcąca na kierunku pielęgniarstwo która opracuje program rozwojowy uczelni.

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

 1. opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo
 2. finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia
 3. działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
 4. finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
 5. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul.Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

pokój:430     tel: 182610726

 

Kierownik Projektu  - dr n med Maria Zięba                                  mail     maria.zieba@ppuz.edu.pl

Koordynator Projektu  mgr Edyta Kita                                           mail    Edyta.Kita@ppwsz.edu.pl

Koordynator kierunku studiów Pielęgniarstwa  dr Maria Zięba      mail     maria.zieba@ppuz.edu.pl

Sekretariat:                                                                                     mail Urszula.Potaczek@ppwsz.edu.pl

 

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

zawierający co  inf o rodzaju wsparcia oraz datę, godzinę i adres realizacji wsparcia znajduje się na str http://www.ppwsz.edu.pl/fundusze-europejskie-dla-student.html