Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Instytut Medyczny  kierunek Ratownictwo Medyczne

Nazwa kierunku studiów

Ratownictwo medyczne

Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

6 semestrów

Forma studiów

stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonania zawodu ratownika medycznego (Dz. U. poz.1861 z późn. zm., Załącznik nr 8).


Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowanie absolwenta do pracy w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). System powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wykonywanie zawodu Ratownika medycznego reguluje Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000993/U/D20190993Lj.pdf

 

Informacje o zawodzie ratownika medycznego

Ratownik medyczny jako zawód, stanowi filar systemu PRM. To ratownik medyczny jako pierwsza wykwalifikowana osoba, udziela świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w ramach tzw. opieki przedszpitalnej – ratownik medyczny wchodzi w skład Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zawód ratownika medycznego jest zawodem zaufania publicznego, którego przedstawiciele czynnie uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Prestiż ratownika medycznego, w naszym kraju i poza jego granicami, w ostatnim czasie bardzo wzrósł ze względu na jego szerokie kompetencje i dużą odpowiedzialność za życie człowieka.

 

Organizacja procesu kształcenia

Uczelnia kształci studentów do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa i rynku pracy, dbając o wysoką jakość procesu nauczania-uczenia się.

Kształcenie od roku 2020/2021 prowadzone jest różnymi metodami:

‒        kształcenia na odległość (głównie wykłady),  

‒        w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim na bazie specjalistycznych laboratoriów umiejętności zawodowych usytuowanych na terenie Uczelni i podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Nowego Targu i okolic (Zakopane, Kraków). Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. Zajęcia prowadzą m. in.: ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki.  

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne prowadzone są metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem realnego sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego.

W trakcie 3-letniego toku kształcenia student realizuje efekty uczenia się w grupach zajęć

 1. Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, biologia
  i mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią, informatyka i biostatystyka, patologia.
 2. Nauki behawioralne i społeczne: socjologia medycyny, psychologia, dydaktyka medyczna, etyka zawodowa ratownika medycznego, prawo medyczne, zdrowie publiczne, ekonomia
  i zarządzanie w ochronie zdrowia, badania naukowe w ratownictwie medycznym, język obcy, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego.
 3. Nauki kliniczne: pediatria, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia
  i toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, ginekologia
  i położnictwo, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby tropikalne, medycyna taktyczna. 

 

Sylwetka absolwenta kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego polegającego na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na:

1)    udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

2)    zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

3)    edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również:

4)    nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;

5)    organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych;

6)    prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego; kierowanie i zarządzanie: ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi; zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Informacje dotyczące kompetencji ratownika medycznego:

Zakres kompetencji ratownika medycznego:

Szczegółowy zakres kompetencji w zakresie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza oraz świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza określa rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych
i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 
(Dz. U. 2019 poz. 2478)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002478/O/D20192478.pdf

Do medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego należy m. in.: ocena stanu pacjenta, podjęcie i   prowadzenie  podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z wykorzystaniem: przyrządów nadgłośniowych i konikopunkcji, wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia, podjęcie  tlenoterapii czynnej z użyciem respiratora, wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podawanie leków różnymi drogami w tym drogą dożylną i doszpikową, odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora,  wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej i przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, przyjęcie porodu, tamowanie krwawień zewnętrznych, unieruchamianie złamań, zwichnięć i kręgosłupa, przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu i inne.

Perspektywy zawodowe ratownika medycznego

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wymaga stałego doskonalenia umiejętności i aktualizacji wiedzy, dlatego absolwent może:

‒         podjąć studia II stopnia (na wybranych kierunkach),

‒         podjąć doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

 

Informacje dotyczące zatrudniania:

Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe:

1)    w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2)    w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084);

3)    w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350);

4)    w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122–124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);

5)    w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680);

6)    w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi; 

7)    w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. poz. 471), włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń;

8)    w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9)    w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

10) w ramach zadań Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695); 7d)
w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–2a, 4–5b, 5d, 10, 12–14 i ust. 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305);

11) na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);

12) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171);

13) w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2) );

14) w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);

15) na stanowisku dyspozytora medycznego.