Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Fizjoterapia studia II stopnia - magisterskie (2-letnie) 

Sylwetka absolwenta

Koncepcja kształcenia na kierunku fizjoterapia ma na celu osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej wiedzy w zakresie fizjoterapii.

Na studia drugiego stopnia składają się zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy specjalistycznej dla zawodu fizjoterapeuty, a także, ćwiczenia kliniczne i praktyka zawodowa pozwalające na zdobycie specyficznych umiejętności zawodowych.

Ich celem jest poszerzenie zakresu treści programowych o te, które nie są ujęte w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, a są niezbędne dla wysoko kwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

Cele kształcenia:

 • zdobycie przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii, wykonywania zabiegów i stosowania metod fizjoterapii, a także programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów;
 • przygotowanie do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych;
 • uzyskanie uprawnień do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii;
 • uzyskanie predyspozycji psychofizycznych do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz sprawności fizycznej, by poprawnie demonstrować  i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami;
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych oraz prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie;
 • nabycie umiejętności kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach Ochrony Zdrowia;
 • doskonalenie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na wyższym poziomie (B2) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym;
 • kształtowanie umiejętności programowania badań naukowych i rozwiązywania problemów badawczych w trakcie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej - magisterskiej;
 • rozwijanie umiejętności profesjonalnego, krytycznego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie fizjoterapeuty;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej do współpracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi;
 • przygotowanie do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Wybrane przedmioty kształcenia:

Dydaktyka fizjoterapii

*  Metody specjalne w fizjoterapii

*  Fizjologia wysiłku fizycznego

*  Sport osób niepełnosprawnych

*  Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

*  Diagnostyka funkcjonalna i planowanie rehabilitacji w reumatologii

*  Diagnostyka funkcjonalna i planowanie rehabilitacji w kardiologii

*  Diagnostyka funkcjonalna i planowanie rehabilitacji w pulmonologii

*  Diagnostyka funkcjonalna i planowanie rehabilitacji w traumatologii i ortopedii

*  Aktywność ruchowa adaptacyjna

*  Diagnozowanie  postawy ciała

 Możliwości pracy zawodowej i potrzeby rynku pracy

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent poszerzy liczbę wysoko wykwalifikowanej kadry placówek prowadzących rehabilitację medyczną, oddziałów szpitali, poradni i przychodni rehabilitacyjnych, gabinetów fizjoterapii, ośrodków sanatoryjnych, ośrodków Spa oraz poradni medycyny sportowej.

  W placówkach takich jak:

-        szpitale o różnym profilu,

-        przychodnie specjalistyczne,

-        poradnie i gabinety rehabilitacyjne,

-        ośrodki rehabilitacyjne,

-        sanatoria o różnym profilu,

-        ośrodki opiekuńczo-lecznicze w kraju i za granicą,

-        publiczne i niepubliczne ośrodki dla osób niepełnosprawnych,

-        jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną,

-        klubowe przychodnie sportowo-lekarskie,

-        gabinety masażu i terapii manualnej,

-        placówki sportowo-rekreacyjne,

-        specjalistyczne ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Argumentem dla prowadzenia studiów drugiego stopnia są bieżące badania rynku pracy oraz prognozy dla województwa małopolskiego i sąsiadujących z nim regionów, w tym m.in. prognozy dotyczące branży usług medycznych wraz z działalnością wspierającą czy też usług około medycznych powiązanych obecnie z turystyką, definiowanych oraz opisywanych jako „turystyka medyczna”. Z powyższych analiz wynika stałe i rosnące zapotrzebowanie w regionie podhalańskim na pracowników zawodów medycznych i paramedycznych w tym pielęgniarzy, fizjoterapeutów, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie w regionach sanatoryjno-uzdrowiskowych województw małopolskiego i podkarpackiego.

Południowe obszary Polski od lat identyfikowane są z funkcjonującą tam bogatą bazą rehabilitacyjno-leczniczą, przygotowaną do obsługi setek tysięcy Polaków czynnych zawodowo jak i tych pozostających pod opieką Funduszy Emerytalno-Rentowych, powiązanych zarówno z państwowymi instytucjami zdrowia (NFZ, ZUS, KRUS) jak i medyczną bazą komercyjną, odgrywającą coraz większą rolę w uzupełnianiu i poszerzaniu usług o nowe, innowacyjne procesy w leczeniu i rehabilitacji wielu współczesnych chorób i schorzeń określanych mianem chorób cywilizacyjnych.

Przewidywane skutki demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wskazują na długofalowy rozwój bazy turystyczno - leczniczej na terenie Podhala, co daje perspektywę zatrudnienia dużej liczby fizjoterapeutów.

Przygotowanie fizjoterapeutów pozwoli na eksploracje unijnych oraz poza europejskich rynków pracy, dając szanse na skuteczne zatrudnienie w obszarze usług medycznych.

oprac.mgr Izabela Wróbel