Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Architektura jest prestiżowym kierunkiem dla studentów ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi i artystycznymi, którzy po ukończeniu studiów swoimi działaniami będą wpływać na  architekturę i krajobraz.

Trzy semestry nauki zapewniają zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Istotnym elementem dydaktyki jest kształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Dominującą formą zajęć  są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne.

WYKŁADOWCY   

Nauczyciele akademiccy wywodzący się głównie z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wspierają działania na rzecz propagowania nowatorskich form i metod projektowania architektonicznego. Wielu uczestniczy w działaniach organizacji i stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, co przekłada się na nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć warsztatowych. 

KSZTAŁCENIE

Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach warsztatowych/ projektowych, co stwarza doskonałe warunki do studiowania. Kadra naukowa, dokonując analizy osiąganych efektów uczenia się stale doskonali jakość kształcenia, tak by utrzymać wysoki poziom nauczania. Od 2009 roku Uczelnia podpisała 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i ERASMUS PLUS, który pozwala na naukę i praktyki za granicą, także po obronie pracy dyplomowej.

System opieki dydaktycznej i socjalnej dla studentów pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z niepełnosprawnością i sytuacjami losowymi. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium  Rektora.

Kształcenie studentów jest nowoczesne i elastyczne, a program zgodny z międzynarodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA), które zostały porównane z informacjami uzyskanymi w ramach sieci porozumień międzyuczelnianych oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.   

 

Cele kształcenia:

  • wychowanie pokoleń szanujących i rozumiejących tradycję przestrzeni ziem górskich oraz zapewniających jej wszechstronny rozwój;
  • uzyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych oraz umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
  • zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego przez uzyskanie szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego i planowania przestrzennego oraz rozwiązywania problemów funkcjonalnych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów;
  • uzyskanie umiejętności stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, a także wiedzy z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego i realizacji obiektu architektonicznego oraz integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej
  • przygotowanie do pracy zawodowej w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Cele kształcenia to zdobycie przygotowania zawodowego koniecznego do samodzielnej pracy architekta oraz podjęcia działalności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowniach projektowych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz kierowania lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

 

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Absolwent może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

BAZA LOKALOWA

Podhalańska Uczelnia dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz znakomitą infrastrukturą, której wyróżnikiem jest nowoczesne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne zawierające specjalistyczne, wielofunkcyjne sale dydaktyczne. Pomieszczenia wyposażone są w zestawy aparatury audiowizualnej i projektory multimedialne. W przestronnej, nowoczesnej bibliotece znajduje się 100 stanowisk czytelniczych oraz stanowiska komputerowe. Zbiory biblioteczne liczą ponad 24 tysiące woluminów i ponad 100 tytułów prenumerowanych czasopism. Użytkownicy posiadają dostęp do elektronicznej wersji książek w systemie IBUK LIBRA i in.