Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie 5-letnie o profilu praktycznym

Koncepcja kształcenia na kierunku fizjoterapia ma na celu osiągnięcie przez absolwentów kompleksowej wiedzy w zakresie fizjoterapii. Na jednolitych  studia  magisterskich są prowadzone zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy specjalistycznej dla zawodu fizjoterapeuty, a także zajęcia kliniczne i prakyka zawodowa pozwalająca na zdobycie szczegółowych umiejętności zawodowych. Ich celem jest szeroki zakres treści programowych, które stanowią w pełni całościowy program kształcenia na jednolitych studiach magisterskich, a są niezbędne dla wysoko kwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu fizjoterapii.

 

 

Cele kształcenia:

 • zdobycie przygotowania zawodowego poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, teorii, wykonywania zabiegów i stosowania metod fizjoterapii, a także programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów;
 • przygotowanie do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych;
 • uzyskanie uprawnień do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii;
 • uzyskanie predyspozycji psychofizycznych do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz sprawności fizycznej, by poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami;
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych oraz prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie;
 • nabycie umiejętności kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach Ochrony Zdrowia;
 • doskonalenie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na wyższym poziomie (B2) oraz posługiwania się językiem specjalistycznym;
 • kształtowanie umiejętności programowania badań naukowych i rozwiązywania problemów badawczych w trakcie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej - magisterskiej;
 • rozwijanie umiejętności profesjonalnego, krytycznego, analitycznego i etycznego podejścia do pracy w zawodzie fizjoterapeuty;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej do współpracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi;
 • przygotowanie do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Możliwości pracy zawodowej i potrzeby rynku pracy: po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent – magister fizjoterapii - poszerzy liczbę wysoko wykwalifikowanej kadry placówek prowadzących rehabilitację medyczną, oddziałów szpitali, klinik, poradni i przychodni rehabilitacyjnych, gabinetów fizjoterapii, ośrodków sanatoryjnych, ośrodków Spa oraz poradni medycyny sportowej.

W placówkach takich jak:

-        kliniki, szpitale o różnym profilu,

-        przychodnie specjalistyczne,

-        poradnie i gabinety rehabilitacyjne,

-        ośrodki rehabilitacyjne,

-        sanatoria o różnym profilu,

-        ośrodki opiekuńczo-lecznicze, domy seniorów

-        publiczne i niepubliczne ośrodki dla osób niepełnosprawnych,

-        jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną,

-        szkoły sportowe,

-        klubowe przychodnie sportowo-lekarskie,

-        gabinety masażu i terapii manualnej,

-        placówki sportowo-rekreacyjne,

-        specjalistyczne ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,

-        sklepy ortopedyczne.

Z bieżących badań rynku pracy oraz prognoz dla województwa małopolskiego i sąsiadujących z nim regionów, w tym m.in. prognoz dotyczących branży usług medycznych wraz z działalnością wspierającą czy też usług okołomedycznych powiązanych obecnie z turystyką, definiowanych oraz opisywanych jako „turystyka medyczna” wynika stałe i rosnące zapotrzebowanie w regionie podhalańskim na pracowników zawodów medycznych i paramedycznych w tym pielęgniarzy, fizjoterapeutów, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie w regionach sanatoryjno-uzdrowiskowych województw małopolskiego i podkarpackiego. Południowe obszary Polski od lat identyfikowane są z funkcjonującą tam bogatą bazą rehabilitacyjno-leczniczą, przygotowaną do obsługi setek tysięcy Polaków czynnych zawodowo jak i tych pozostających pod opieką Funduszy Emerytalno-Rentowych, powiązanych zarówno z państwowymi instytucjami zdrowia (NFZ, ZUS, KRUS), jak i medyczną bazą komercyjną, odgrywającą coraz większą rolę w uzupełnianiu i poszerzaniu usług o nowe, innowacyjne procesy w leczeniu i rehabilitacji wielu współczesnych chorób i schorzeń określanych mianem chorób cywilizacyjnych.

Przewidywane skutki demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, wskazują na długofalowy rozwój bazy turystyczno - leczniczej na terenie Podhala, co daje perspektywę zatrudnienia dużej liczby fizjoterapeutów.

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów pozwoli na eksploracje unijnych oraz poza europejskich rynków pracy, dając szanse na skuteczne zatrudnienie w obszarze usług medycznych.

oprac. mgr Izabela Wróbel

 

 

Galeria zdjęć: