Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne) o profilu praktycznym

Celem kształcenia na kierunku "sport" będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu, który pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju motorycznego oraz potrzeb związanych z uczestnictwem w działalności sportowej. Istotne będzie również nabycie zdolności korzystania z wiedzy i umiejętności zdobytej w procesie kształcenia, w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Uzyskana wiedza i nabyte umiejętności przygotują absolwenta do programowania, organizowania, realizacji i wspomagania różnymi środkami (żywienie, odnowa biologiczna) procesu szkolenia sportowego oraz zarządzania organizacjami sportowymi. W szczególności absolwent powinien posiadać umiejętności:

- analizy i projektowania udziału w rywalizacji sportowej,

-  analizy i projektowania obciążeń treningowych,

-  planowania, organizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego

- zastosowania metod, form i środków treningowych w szkoleniu sportowym

- podstawy  w zakresie techniki i metodyki dyscyplin sportowych

-  samodzielnego opracowania diety sportowca,

-  programowania odnowy biologicznej,

-  udzielania pierwszej pomocy,

-  inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Absolwent uzyska tytuł licencjata w zakresie sportu oraz będzie miał możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych:

- instruktora / trenera sportu w wybranej dyscyplinie,

- instruktora/ trenera przygotowania motorycznego w sporcie,

-  instruktora odnowy biologicznej,

-  instruktora żywienia i suplementacji w sporcie,

-  menadżera sportu.

Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności oraz kompetencje specjalistyczne, powinny umożliwiać absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz zatrudnienie w prywatnych, społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach (w różnej formie organizacyjno-prawnej) i związkach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport.

Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe odpowiedzialne za sport. Absolwent może być instruktorem / trenerem sportu, instruktorem przygotowania motorycznego, instruktorem odnowy biologicznej w sporcie, instruktorem żywienia i suplementacji w sporcie oraz menadżerem sportu. Opanuje znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.