Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Informacje ogólne

Studia pierwszego stopnia 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny

Specjalności wybierane po drugim roku studiów:

  • praca z osobą niepełnosprawną i starszą
  • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową

Głównym celem kształcenia na studiach I stopnia jest dostarczenie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanej na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej, umożliwiającej przyszłemu absolwentowi dostosowanie się do potrzeb rynku pracy. Proponowany profil kształcenia w pełni realizuje przepisy dotyczące pracownika socjalnego zawarte w drugim rozdziale Ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku. Uwzględnia także dalsze zmiany tej ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do działalności zawodowej pracownika socjalnego. Współczesna koncepcja pracy socjalnej zakłada szeroki zakres działań wspomagających zmianę społeczną i rozwiązywanie problemów społecznych. Obejmuje ona takie działania jak poradnictwo, pomoc jednostkom i rodzinom oraz ich terapię, organizowanie społeczności lokalnej, angażowanie w społeczne i polityczne działania mające wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy, jak również starania zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w dostępie do usług i do innych zasobów w społeczności lokalnej. Do zakresu zadań pracownika socjalnego należy także administrowanie instytucjami pomocy społecznej. W programie kształcenia przewidziano 380 godzin praktyk zawodowych -  stanowią one możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.

Koncepcja ta oparta jest o holistyczne rozumienie człowieka i jego podmiotowe miejsce w społeczeństwie. Zapewnia ona w toku kształcenia systemowe wielopłaszczyznowe rozpatrywanie procesów społecznych oraz roli osób zawodowo pomagających, podbudowane interdyscyplinarnym kształceniem. Tym samym absolwenci kierunku praca socjalna będą przygotowani do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego działających w sektorze pomocy społecznej.

Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi wszechstronnie rozumianej pracy socjalnej i wieloaspektowością funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Nabędzie podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek-środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań pracownika socjalnego i zrozumienia człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. 

Absolwent kierunku praca socjalna może być zatrudniany:

w jednostkach pomocy społecznej organizujących wsparcie dla osób, które wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach i domach dla bezdomnych oraz klubach samopomocy. Pracownik socjalny może być zatrudniany przez podmioty realizujące zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub specjalistycznej. Może być także zatrudniany w centrach aktywności lokalnej, placówkach opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego lub równorzędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy. Może być zatrudniany w socjalnych organizacjach pozarządowych realizujących misję pomocy i samopomocy, w tym także tworzyć i rozwijać lokalne systemy wsparcia dla różnorodnych kategorii odbiorców, być organizatorem wolontariatu w środowisku lokalnym lub animatorem społeczności lokalnej. Pracownik socjalny może podjąć zatrudnienie w innych instytucjach, w szczególności w jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach i zakładach karnych.

SPECJALNOŚĆ: PRACA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ I STARSZĄ

Absolwent dysponuje podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań pracownika socjalnego: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań. Posiada także umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi w celu optymalizacji procesów zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz readaptacyjnych. Absolwent dysponuje kompetencjami w zakresie form opieki i wsparcia oraz metod pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze:

  • pracownika socjalnego Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
  • opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Absolwent specjalności praca z osobą niepełnosprawną i starszą uzyska kwalifikacje zawodowe do pracy w instytucjach pomocy społecznej np. OPS, PCPR, DPS, DDP, ŚDS i innych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, uniwersytetach trzeciego wieku, hospicjach. Może podjąć również zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości, oraz w ramach bardziej świadomego rozumienia problematyki niepełnosprawności. Może także podjąć pracę w innych placówkach, w których przewidziane jest stanowisko pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w wydziałach polityki społecznej jednostek samorządu terytorialnego oraz na stanowisku asystenta rodziny.

SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Absolwent specjalności profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową uzyska kwalifikacje do pracy w instytucjach świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, domach samotnej matki, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze:

  • pracownika socjalnego Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
  • wychowawcy Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697);
  • konsultanta Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
  • pracownika specjalistycznego ośrodka wsparcia, członka zespołu interdyscyplinarnego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Absolwent studiów I stopnia może podjąć kształcenie na studiach II stopnia - magisterskich.