benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia jest procesem ustawicznej kontroli oraz oceny przebiegu toku i warunków nauczania . Dlatego też w PPUZ uchwalono Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia ( USDJK) , którego podstawowym celem obejmującego swoim zakresem funkcjonowania nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich kierunków, poziomów i form studiów jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie poprzez:

 1. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
 2. systematyczną kontrolę i analizę jakości kształcenia,
 3. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich,
 4. podejmowanie działań udoskonalających proces kształcenia.

Wynikiem działań systemu ma być przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności i przejrzystości oferty edukacyjnej PPUZ oraz uzyskanie przez absolwentów kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Ponadto ciągłe doskonalenie jakości kształcenia przez systematyczną ocenę, analizę i modyfikację procesu dydaktycznego.

Działania USDJK w PPUZ w Nowym Targu obejmują w szczególności:

 1. monitorowanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich,
 2. ocenę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 3. monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia,
 4. weryfikację zakładanych efektów kształcenia,
 5. ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
 6. monitorowanie warunków kształcenia,
 7. ocenę mobilności studentów,
 8. badanie absolwentów Uczelni,
 9. ocenę aktywności naukowo-badawczej.

Akty Prawne

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...

więcej »

Raporty samooceny

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Sprawozdania z funkcjonowania USDJK

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...

więcej »

Katalog Przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »