Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu są BEZPŁATNE

Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i  korzystanie z zajęć ponadprogramowych.  

Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcy kształcący sie na studiach stacjonarnych w języku polskim. Nieuiszczenie opłat w wyznaczonych terminach powoduje skreślenie z listy studentów.

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022. 

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021. 

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej.

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia, w tym warunki i tryb zwalniania z opłat w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Koniecznie zapoznaj się z jego treścią!!!

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Regulaminu:

opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem semestru, kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim wnosi się semestralnie w czterech równych nieoprocentowanych ratach, płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca:

1) za semestr zimowy od października do stycznia,

2) za semestr letni od lutego do maja.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. Regulaminu:

opłaty za powtarzanie określonych zajęć oraz korzystanie z zajęć nieobjętych programem studiów wnosi się jednorazowo w terminach:

1) do 30 października, jeżeli zajęcia są powtarzane lub realizowane w semestrze zimowym;

2) do 30 marca, jeżeli zajęcia są powtarzane lub realizowane w semestrze letnim.

Opłaty uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy studenta, podany w systemie teleinformatycznym Uczelni, po zalogowaniu się do tego systemu (eStudent).

Zgodnie z § 3 ust. 10 ww. Regulaminu:

Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS wymaganą do ukończenia studiów, zgodnie z programem studiów na danym kierunku, poziomie i profilu, a także ma prawo bezpłatnie korzystać z zajęć ponadprogramowych nie wynikających z programu studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS.

Zgodnie z § 4 ust. 1-2  ww. Regulaminu:

 • w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z listy studentów lub słuchaczy z innego powodu, student lub słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rozpoczęty semestr, w części proporcjonalnej, do odbytych zajęć objętych programem studiów, które zostały przeprowadzone, nawet jeżeli student lub słuchacz w nich nie uczestniczył, licząc do dnia w którym student lub słuchacz złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów lub słuchaczy z innego powodu, a także do uiszczenia wszelkich innych opłat należnych Uczelni do momentu rezygnacji lub skreślenia;
 • rezygnacja ze studiów musi być złożona w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma w Uczelni, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza. Pismo studenta lub słuchacza dotyczące rezygnacji ze studiów pracownik Uczelni opatruje datą wpływu.

 Zgodnie z § 5 ust. 1-4  ww. Regulaminu:

 • wniesienie wszystkich należnych Uczelni opłat jest warunkiem dopuszczenia studenta lub słuchacza do sesji egzaminacyjnej i zaliczenia semestru;
 • fakt uzyskania przedłużenia terminu zaliczania semestru i przedłużenia innych terminów zakończenia sesji bądź uzyskanie wpisu warunkowego na następny semestr, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za kolejny semestr studiów w określonym terminie;
 • w przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, za każdy dzień opóźnienia opłaty, w stosunku do wyznaczonego terminu płatności, naliczane są odsetki ustawowe;
 • opłata wniesiona w niepełnej wysokości bez uzasadnionej przyczyny, traktowana jest jak nieuiszczenie opłaty w terminie.

  Zgodnie z § 9 ww. Regulaminu:

 • Rektor na pisemny wniosek studenta, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów, zwalnia go z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i d), za kolejny semestr studiów, w wysokości 50% opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2, pod warunkiem dotychczasowego terminowego wnoszenia należnych Uczelni opłat oraz uzyskania w semestrze poprzedzającym średniej ocen 4,90 lub wyższej, jak również przejawiania przez studenta aktywności naukowej, artystycznej lub sportowej w Uczelni lub poza Uczelnią, która zostanie odpowiednio udokumentowana przez studenta;
 • średnia, o której mowa w ust. 1, obliczana jest na zasadach określonych w regulaminie studiów;
 • przepisy niniejszego paragrafu dotyczą także studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, pod warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia w Uczelni i rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w ciągu 6 miesięcy od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 Zgodnie z § 10 ww. Regulaminu:

 • Rektor, na pisemny wniosek studenta, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w programie międzynarodowej mobilności edukacyjnej, potwierdzony przez koordynatora tego programu, może zostać zwolniony z opłaty za dany semestr w którym wyjechał na ten program;
 • w przypadku, gdy po przyjeździe studenta z programu, o którym mowa w ust. 1, studentowi zostaną wyznaczone różnice programowe niezbędne do zaliczenia semestru, Rektor ustali wysokość opłaty za uzupełniane zajęcia.

 Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu:

 • W przypadku udokumentowania trudnej sytuacji materialnej studenta lub z innych względów społecznych uzasadniających wsparcie studenta z uwagi na jego trudną sytuację osobistą, Rektor, na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego, może zwolnić go z części lub całości opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2 za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d), za dany semestr studiów lub określone zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
 • możliwość zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4;
 • wykazanie i udokumentowanie przesłanek, o których mowa w ust. 1, spoczywa na studencie. Wniosek o zwolnienie z opłaty powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji studenta potwierdzonej odpowiednimi dokumentami.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, za pierwszy semestr studiów.

 

UWAGA STUDENCI!

Wszystkie płatności, w zależności od rodzaju opłaty, należy dokonywać wyłącznie przelewem na nadane przez Uczelnię indywidualne konto lub na rachunek Uczelni.

Indywidualne numery kont bankowych służą do dokonywania następujących rodzajów opłat:

 • za kształcenie na studiach niestacjonarnych, w tym powtarzanie określonych zajęć lub semestru,
 • za powtarzanie określonych zajęć lub semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 • za zajęcia nieobjęte programem studiów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 ww. Regulaminu,
 • za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, w tym powtarzanie określonych zajęć lub semestru.

Wymienione wyżej opłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na nadane przez Uczelnię indywidualne konto studenta.

Rachunek PPUZ w Nowym Targu nr 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 służy do dokonywania wpłat za wydanie następujących dokumentów:

 • legitymacji studenckiej i jej duplikatu,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu w języku obym, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu,
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 4 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
 • za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu druku przelewu, tj. wpisać: imię i nazwisko studenta, adres zamieszkania, kierunek i semestr studiów, nr albumu.