Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid
Szybki kontakt

ul.Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy

Celem ogólnym projektu jest  wzmocnienie wykorzystania potencjału społeczno-zawodowego regionu przygranicznego Polski i Słowacji, poprzez utworzenie partnerskiej sieci współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz transgranicznego rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwój, wsparcie i zintensyfikowanie jakości współpracy pomiędzy podmiotami  rynku pracy w zakresie działań na rzecz transgranicznego rynku pracy.
 2. Rozszerzenie dostępu do zasobów informacyjnych o transgranicznym rynku pracy oraz zwiększenie ich    wykorzystania przez podmioty rynku pracy i mieszkańców z terenów przygranicznych Polski i Słowacji.

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu pozwoli podjąć wspólne działania przez wiele  instytucji wpływających na rynek pracy, usprawnić jego funkcjonowanie i ułatwić swobodne poruszanie się po nim pracodawcom i  mieszkańcom obydwu regionów.

W ramach projektu:

 • zostanie utworzona  pierwsza, innowacyjna w regionie, informatyczna i formalna sieć współpracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji - utworzona przez ok. 75 podmiotów działających na rzecz rynku pracy po obydwu stronach granicy;
 • w ramach zawiązanego partnerstwa zostaną wypracowane trzy wspólne systemy współpracy i  wymiany informacji transgranicznej, w obszarach:nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy podmiotami regionu przygranicznego, co   przyczyni się do budowania nowych, wspólnych projektów oraz ujednolicenia  po stronie polskiej i słowackiej stosowanych narzędzi badawczych, diagnozujących potrzeby szkoleniowe i zatrudnieniowe.
  • edukacja na rzecz rynku pracy,
  • mobilność zawodowa,
  • integracja społeczno-zawodowa,
  które umożliwią: identyfikację oczekiwań pracodawców w celu skorelowania programów szkoleniowych i edukacyjnych z potrzebami rynku pracy; zwiększenie  dostosowania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących  pracy do potrzeb rynku pracy; inicjowanie i realizację wspólnych działań na rzecz propagowania przedsiębiorczości oraz kreowania warunków do tworzenia nowych miejsc pracy; wyrównywania szans na rynku pracy mieszkańców regionu, w tym osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz wsparcie przy tworzeniu wspólnych programów;
  W tym celu zostaną wykorzystane narzędzia już  wypracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i stosowane w woj. małopolskim, tj.: „Barometr zawodów” –  służący  prognozowaniu zapotrzebowania na  pracowników i zawody, który zostanie wprowadzony w ramach pilotażu w 4 urzędach pracy w Kraju Presovskim oraz  „Analiza potrzeb szkoleniowych” – ujednolicona procedura diagnozowania potrzeb szkoleniowych;
 • udoskonalony zostanie przepływ informacji, co ułatwi nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami  rynku pracy i docelowo mieszkańcami regionów oraz uzyskiwanie informacji związanych z transgranicznym rynkiem pracy poprzez uruchomienie międzynarodowego portalu „Platforma on-line” i utworzenie scentralizowanej bazy informacji. Na portalu będą upowszechniane (w j. polskim i w j. słowackim) wszelkie informacje dot. transgranicznego rynku pracy, strategicznych kierunków rozwoju obu regionów, obecnych i perspektywicznych potrzeb rynku pracy, edukacji i szkoleń, działających instytucji i realizowanych przez nie programów, instytucji uczestniczących w sieci, wydarzeń związanych z rynkiem pracy. Portal posłuży również  do  tworzenia dalszych partnerstw, będzie tam uruchomione forum użytkowników, a także zostaną umożliwione kontakty z  ekspertami oraz  planuje się organizowanie internetowych giełd pracy.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do dwóch grup odbiorców z regionu transgranicznego Polski - z podregionu nowosądeckiego i Słowacji - z Kraju Presovskiego.

Pierwszą są jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej, instytucje i organizacje pozarządowe, które utworzą sieć współpracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy, wśród nich m. innymi:  publiczne służby zatrudnienia, ośrodku pomocy społecznej, wydziały edukacji oraz ochotnicze hufce pracy, uczelnie wyższe, szkoły średnie (w Republice Słowackiej), agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zrzeszenia pracodawców, cechy rzemiosł i organizacje pozarządowe.

Drugą grupę odbiorców stanowią mieszkańcy terenów przygranicznych, którzy poprzez „Platformę on-line” uzyskają dostęp do zbiorów informacji o: transgranicznym rynku pracy, możliwościach doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, ofertach pracy, możliwościach wzięcia udziału w przedsięwzięciach z zakresu integracji społeczno-zawodowej, a także skorzystają z  porad ekspertów i będą mogli zostać beneficjentami dalszych wspólnych projektów.