Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Egzamin magisterski - cześć praktyczna i teoretyczna

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI - CZĘŚĆ TEORETYCZNA

EGZAMIN DYPLOMOWY w roku akademickim 2020/2021

 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Medycznego dotyczące powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu część praktyczna w roku akademickim 2020/21

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Medycznego dotyczące powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu część praktyczna w roku akademickim 2020/21- wrzesień 2021

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

1)      strona tytułowa - POBIERZ

2)      podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) - POBIERZ

3)      podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) - POBIERZ

4)      tekst pracy, w tym spis treści, streszczenie, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora; 

5)      inne załączniki.

 

2. Student loguje się na eStudent i w zakładce dyplomowanie klika ‘DODAJ TEMAT’ i uzupełnia wszystkie rubryki:

1)      tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;

2)      tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;

3)      słowa kluczowe w języku polskim;

4)      streszczenie pracy w języku polskim;

5)      język pracy;

6)      semestr pracy 2020/2021 letni;

7)      następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

 

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal eStudent w zakładce dyplomowania, klikając w rubryce AKCJE - SZCZEGÓŁY - PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika ‘WYBIERZ PLIK’ i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika ‘WYŚLIJ’.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

 

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia pracownika Sali Obsługi Studenta emaliowo: marta.borowicz@ppuz.edu.pl lub telefonicznie nr: 18 26 10 734

 

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych przez studenta danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA - SZCZEGÓŁY - PLIKI - AKCJE - SZCZEGÓŁY - WYŚLIJ DO PROMOTORA

 

6. Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta osobiście lub listownie (na adres: PPUZ ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227):

1)   dziennika praktyk zawodowych (oraz dziennika zajęć - dot. kierunku pielęgniarstwo)

2)   wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) - POBIERZ   (wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres marta.borowicz@ppuz.edu.pl)

katalog osiągnieć studenta wpisywanych do suplementu

3)   ARCHIWALNEJ WERSJI pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami:

  • oświadczenie  o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz
  • oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy

4)   Legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia)

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy magisterskiej.

 

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

 

Osoby, które nie podchodzą do obrony w lipcu proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-726

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA

Strona tytułowa pracy (NOWY WZÓR)

Streszczenie

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

Zgoda studenta na korzystanie z jego pracy dyplomowej przez PPUZ w Nowym Targu

Zarządzenie nr 54/2020 - w sprawie składania prac dyplomowych i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (NOWE)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

- eDyplomowanie - instrukcja dla studenta

- eDyplomowanie - instrukcja dla prowadzącego

 

PO OBRONIE PRACY MAGISTERSKIEJ:

- Po obronie pracy magisterskiej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych

- Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 226. Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony