Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyki

Organizacja praktyki na kierunku Gospodarka przestrzenna

 • Regulamin praktyk - aktualizacja 10.05.2021  (pobierz)

1. Wybór miejsca praktyki (z pomocą Opiekuna), którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki

2. Kontakt z Pracodawcą- udając się do Pracodawcy należy wydrukować kartę zgłoszenia oraz przedstawić program praktyki. Po uzyskaniu wstępnej zgody Pracodawcy należy ustalić termin realizacji praktyki. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisem Pracodawcy należy przesłać  e - mailem do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni.

3. Opiekun sprawdza czy student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków

4. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPUZ a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

 5 . Student dostarcza do Pracodawcy następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • skierowanie na praktyki;
 • 2 egz. porozumienia do podpisu

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

6. Po zakończeniu praktyki należy poprosić Pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

7. Uzupełniony dziennik praktyk (powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątką należy złożyć do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

 

Harmonogram praktyk dla studentów, którzy ropoczęli  naukę w roku akademickim 2019/20 - (obecny II rok)

I . Praktyka zawodowa w biurze geodezyjnym w wymiarze 300 godzin dydaktycznych (37,5 dni po 8 godz. dydaktycznych) 

jest obligatoryjna dla całego rocznika w czwartym semestrze studiów

 • Opiekun praktyki: dr inż. Jacek Gniadek

 • Termin praktyki: 09.06 - 30.07.2021

 • Program praktyki - aktualizacja 27.04.2021  (pobierz)

 • Dziennik praktyk - aktualizacja 08.06.2021 (pobierz)

 • Karta zgłoszenia na praktyki - termin przesłania do opiekuna - 14.05.2021  (pobierz)

 • Ankieta ewaluacyjna (pobierz)

 

II. Praktyka zawodowa w biurze (agencji) nieruchomości (I i II) w wymiarze 340 godzin dydaktycznych jest podzielona na 2 części. Pierwsza część odbywa się w semestrze szóstym i trwa 100 godzin dydaktycznych i kończy się zaliczeniem. Druga część obowiązkowych praktyk  jest realizowana w semestrze siódmym i trwa 240 godzin dydaktycznych oraz kończy się zaliczeniem

III. Praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego realizowana w wymiarze 320 godzin dydaktycznych jest obowiązkowa dla całego rocznika w semestrze siódmym.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyka zawodowa w biurze nieruchomosci - po VI semestrze  (obecny III rok)

 • 120 godzin dydaktycznych   - 3 tyg.

 • Opiekun praktyki: dr inż. Jacek Gniadek

 • Termin praktyki: po sesji egzaminacyjnej -  pomiędzy 01.07 - 31.08.2021 (z zachowaniem co najmniej 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich)

 • Program praktyki - aktualizacja 20.04.2021  (pobierz)

 • Karta zgłoszenia na praktyki - termin przesłania do opiekuna - 11.06.2021 (pobierz)

 • Dziennik praktyk - (pobierz)

 • Ankieta ewaluacyjna (pobierz)

System kontroli i zaliczanie praktyk

Praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował inżynier planista przestrzenny.

Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun o odpowiednim przygotowaniu zawodowym ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk PPWSZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy lub nauczyciela akademickiego, prowadzenie zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką przez opiekuna na kartach tygodniowych oraz dodatkowym wpisem na ostatniej stronie kończącej praktyki.