Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Praktyki zawodowe

Opiekun dydaktyczno-wychowawczy praktyk studia I stopnia, kierunek ratownictwo medyczne

mgr Alicja Diak

Godziny przyjęć: czwartek : 9.00 - 10.00, Pokój 321 Telefon: (18) 26 10 726 wew. 321

mgr Patrycja Plewa

Godziny przyjęć: czwartek : 9.00 - 10.00, Pokój 321, Telefon: (18) 26 10 726 wew. 321

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia Studia I stopnia - pobierz

2. Karta zgłoszenia na praktyki - pobierz

3. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk- pobierz (dotyczy realizacji praktyk w terminie innym niż wyznaczony)

4. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

- Podanie o zwolnienie z praktyk- pobierz

- Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk- jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

5. Program praktyk II semestr PSP - pobierz

6. Program praktyk IV semestr SDZRM - pobierz

7. Program praktyk IV semestr SOR- pobierz

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę złożenia na praktyki na Uczelni- p.423 

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk- p.423 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy- pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnie 
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej)

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPWSZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPWSZ;

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • Praktyka zawodowa – ratownictwo w podmiotach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - student zapozna się z zespołem ratowniczym, jego organizacją w poszczególnych dziedzinach ratownictwa straży pożarnej, pozna zadaniami w poszczególnych sekcjach ratowniczych, analizą zagrożeń pożarowych i pracą w zakresie ratowania ludzi, zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego, zasadami lokalizowania źródła i procedurami gaszenia pożaru oraz organizowaniem walki z klęskami żywiołowymi, zasadami oceny rozmiaru katastrof technicznych, wykorzystaniem sprzętu ratowniczego w różnych sytuacjach, organizacją i funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG), zasadami taktyki i działań w jednostkach gaśniczych PSP, wyposażeniem technicznym i organizacją akcji ratowniczej w PSP, zasadami prowadzeniem ewakuacji i dekontaminacji, modelami najnowszego systemu łączności w PSP.

Tabela 1. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla I roku

 

Rok studiów

I rok

Tryb studiów

stacjonarne

niestacjonarne

Termin realizacji

01.07 - 14.09.2017

01.07 - 14.09.2017

W wymiarze godz.

40 h

40 h

Miejsce praktyki

PAŃSTWOWA STARŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 

 
 • Praktyka zawodowa Medyczne Czynności Ratunkowepraktyki pozwalają zdobyć doświadczenia zawodowe, które jest niezbędne w pracy ratownika medycznego. Student zapoznaje się z organizacją SOR i topografią szpitala. Student pod opieką osoby odpowiedzialnej  uczestniczy w czynnościach medycznych

 

Rok studiów I rok
Tryb studiów stacjonarne niestacjonarne
Termin realizacji 01.07 - 14.09.2017 01.07 - 14.09.2017
W wymiarze godz. 80 h  80 h 
Miejsce praktyki 

SOR Z ZASPOŁAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

POGOTOWIE RATUNKOWE

 • PRAKTYKA W STACJI DYSPONENTA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - praktyki pozwalają zdobyć doświadczenia zawodowe, które jest niezbędne w pracy ratownika medycznego. Student musi się zapoznać z zasadami funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole i u dysponenta ratownictwa medycznego. Głównym założeniem praktyk jest poznanie przez studenta sprzętu ratowniczego oraz leków, które są w wyposażeniu ambulansów. Student również bierze udział w wyjazdach interwencyjnych ambulansów oraz w medycznych czynnościach ratunkowych. Praktykant pozna zasady pracy dyspozytora medycznego oraz będzie przyjmował wezwania pod nadzorem dyspozytora.
 • PRAKTYKA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM -  student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami funkcjonowania wszystkich obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Musi również zapoznać się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w SOR. Student zapoznaje się ze sprzętem ratowniczym oraz lekami będącymi na wyposażeniu SOR. Praktykant wzbogaca wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstawowych technik medycznych. Umiejętność oceny podstawowych funkcji życiowych pacjentów przyjętych w stanach nagłych. 

Tabela 2. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla II roku

 

Rok studiów II rok
Tryb studiów stacjonarne niestacjonarne
Termin realizacji 01.07 - 14.09.2017 01.07 - 14.09.2017
W wymiarze godz. 80 h + 160 h 80 h + 160 h
Miejsce praktyki I ZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h) ZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h)
Miejsce praktyki II SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h) SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h