konkurs plastycznybenefisInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Regulaminy

Regulamin studiów (obowiązujący od 1.10.2019 r.)

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin działalności wydawniczej

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej PPWSZ

Regulamin organizacji konferencji

Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uczelnianej PPWSZ

Regulamin samorządu studenckiego

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia

Regulamin wyborów

Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projektach

Regulamin wjazdu pojazdem samochodowym na teren Kampusu Kokoszków

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

Regulamin pomocy materialnej
     załącznik nr 1 - sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny
  załącznik nr 2 - zasady oblicznia wyników i przyznawania punktów do stypendium rektora
  załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie stypendium rektora
  załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie zapomogi
  załącznik nr 7 - oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  załacznik nr 8 - zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
  załącznik nr 9 - oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym
      załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia studentowi niepełnosprawnemu
  załącznik nr 2 - Miesięczna ewidencja świadczonych usług przez asystenta studenta niepełnosprawnego
  załącznik nr 3 - Rozliczenie godzin świadczonych usług przez asystenta studenta niepełnosprawnego
  załącznik nr 4 - Umowa wypożyczenia sprzętu