Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Turystyka i rekreacja II stopnia

Kierunek turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia (magisterskie) 2-letnie o profilu praktycznym

Studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku przyporządkowanego do co najmniej jednej z następujących dyscyplin naukowych: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach nie związanych z kształceniem w zakresie turystyki i rekreacji są zobowiązani do zaliczenia na I roku studiów następujących przedmiotów ponadprogramowych celem uzupełnienia efektów uczenia się: postawy turystyki i hotelarstwa, obsługa ruchu turystycznego z elementami zarządzania oraz podstawy rekreacji.

Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2021/2022 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki i zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na podstawie: średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

Plan studiów

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Jeżeli pracujesz i zdobywasz doświadczenie w danym zawodzie lub masz ukończone kursy i szkolenia związane ze studiami na kierunku turystyka i rekreacja, możesz na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego ubiegać się o zaliczenie części zajęć, w tym również praktyk zawodowych już na etapie rekrutacji (więcej informacji znajdziesz tutaj)