konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2012

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

1/2012

24.02.2012

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo w PPWSZ na rok akademicki 2012/2013

2/2012

24.02.2012

Wprowadzenie zmian do statutu PPWSZ

3/2012

24.02.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania komisji wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów w PPWSZ

4/2012

24.02.2012

Wyrażenie zgody na przygotowanie i realizację inwestycji p.n. „Budowa                  i wyposażenie budynku dydaktycznego dla Instytutu Zdrowia PPWSZ”

5/2012

23.03.2012

Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą oraz ze statutem PPWSZ

6/2012

23.03.2012

Zatwierdzenie Regulaminu wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów na Rektora i Prorektorów PPWSZ

7/2012

23.03.2012

Powierzenie prowadzenia wykładów pracownikowi nie posiadającemu tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2011/2012

8/2012

27.04.2012

Wprowadzenie zmian w Regulaminie studiów PPWSZ

9/2012

27.04.2012

Wytyczne dotyczące projektowania i dokumentowania programów kształcenia      w PPWSZ

10/2012

27.04.2012

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego   stopnia w PPWSZ na rok akademicki 2013/2014

11/2012

27.04.2012

Ustalenie limitów i planów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013

12/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku architektura     i urbanistyka w PPWSZ

13/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku fizjoterapia    w PPWSZ

14/2011

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku filologia polska w PPWSZ

15/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku inżynieria środowiska w PPWSZ

16/2011

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku ochrona środowiska w PPWSZ

17/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii dot. efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ

18/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku ratownictwo medyczne w PPWSZ

19/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programu studiów dla kierunku turystyka         i rekreacja w PPWSZ

20/2012

1.06.2012

Utworzenie kursu dokształcającego pn. „Intensywny kurs rysunku odręcznego”       i zatwierdzenie planu i programu kursu

21/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki

22/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Fizjoterapii

23/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego

24/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska

25/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska

26/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa

27/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Ratownictwa Medycznego

28/2012

1.06.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Rekreacji i Turystyki

29/2012

1.06.2012

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ za rok 2011

30/2012

1.06.2012

Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PPWSZ na rok 2012

31/2012

1.06.2012

Wprowadzenie zmian do statutu PPWSZ

32/2012

7.09.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programów studiów dla kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia w PPWSZ

33/2012

7.09.2012

Zatwierdzenie efektów kształcenia i programów studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia w PPWSZ

34/2012

7.09.2012

Wprowadzenie zmian w uchwale nr 29/2009 Senatu PPWSZ z dnia 24.09.2009 r. w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obniżania pensum

35/2012

7.09.2012

Wprowadzenie zmian w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia w PPWSZ

36/2012

7.09.2012

Wprowadzenie zmian w Regulaminie wyborów do Kolegium Elektorów, senatu oraz wyborów na Rektora i Prorektorów w PPWSZ

37/2012

7.09.2012

Wyrażenie opinii n/t nadania tytułu „Zasłużony dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

38/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie zmian w ramowym palnie studiów na kierunku pielęgniarstwo

39/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie zmian w ramowym planie studiów na kierunku ochrona środowiska

40/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie zmian w ramowym planie studiów na kierunku inżynieria środowiska

41/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie zmian w ramowym palnie studiów na kierunku fizjoterapia

42/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie zmian w ramowym palnie studiów na kierunku architektura               i urbanistyka

43/2012

12.10.2012

Wyrażenie opinii n/t wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

44/2012

12.10.2012

Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2012/2013

45/2012

12.10.2012

Dokonanie wyboru Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w PPWSZ

46/2012

12.10.2012

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w PPWSZ (utrata mocy prawnej)

47/2012

12.10.2012

Wprowadzenie Regulaminu Studium Języków Obcych przy PPWSZ

48/2012

12.10.2012

Wyrażenie opinii n/t utworzenia Działu Nauki i Wydawnictw

49/2012

12.10.2012

Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

50/2012

12.10.2012

Utworzenie ogólnouczelnianego Zakładu Nauk Społecznych

51/2012

12.10.2012

Wyrażenie opinii n/t powołania Kierownika Zakładu Nauk Społecznych

52/2012

7.12.2012

Powołanie Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PPWSZ

53/2012

7.12.2012

Powołanie Odwoławczej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PPWSZ

54/2012

7.12.2012

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w PPWSZ

55/2012

7.12.2012

Powołanie przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w PPWSZ

56/2012

7.12.2012

Powołanie przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji dyscyplinarnej dla studentów PPWSZ

57/2012

7.12.2012

Powołanie przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów PPWSZ

58/2012

7.12.2012

Zatwierdzenie korekty planu rzeczowo-finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

59/2012

7.12.2012

Wyrażenie opinii na temat powołania biegłego rewidenta