konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2014

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

1/2014

7.02.2014

Uzupełnienie składu Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 45/2012 Senatu PPWSZ z dnia 12 października 2012 r. w sprawie dokonania wyboru Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

2/2014

7.02.2014

Uzupełnienie składu Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 54/2012 Senatu PPWSZ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu  

3/2014

7.02.2014

Powołanie przewodniczącego Komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 56/2012 Senatu PPWSZ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

4/2014

7.02.2014

 Powołanie Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu   

5/2014

7.02.2014

Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku fizjoterapia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

6/2014

7.02.2014

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia

7/2014

7.02.2014

 Uzupełnienie składu Rady Bibliotecznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 15/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 

8/2014

7.02.2014

 Likwidacja Studium Języków Obcych oraz wyrażenie opinii w sprawie odwołania kierownika Studium Języków Obcych

9/2014

7.02.2014

 Wprowadzenie regulaminów organizacyjnych poszczególnych Instytutów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

10/2014

7.02.2014

Wprowadzenie zmian w Regulaminie wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów na Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

11/2014

4.04.2014

Zmiana w Uchwale nr 9/2013 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 24 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2014/2015

12/2014

4.04.2014

Ustalenie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2015/2016

13/2014

4.04.2014

Ustalenie zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

14/2014

4.04.2014

Zasady podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2014/2015 oraz w latach następnych

15/2014

4.04.2014

Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

16/2014

4.04.2014

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja

17/2014

4.04.2014

Uzupełnienie składu Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 54/2012 Senatu PPWSZ z dnia 7 grudnia 2012 r. z późn. zm. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu  

18/2014

4.04.2014

 Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Inżynierii Środowiska

19/2014

13.06.2014

Wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obniżania pensum

20/2014

13.06.2014

Plany przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015

21/2014

13.06.2014

Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016

22/2014

13.06.2014

Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacji Konferencji Naukowych, Sympozjów i Seminariów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

23/2014

13.06.2014

Wprowadzenie zmian w Regulaminie Działalności Wydawniczej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 

24/2014

13.06.2014

Wprowadzenie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących  w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)

25/2014

13.06.2014

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ za rok 2013

26/2014

13.06.2014

 Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PPWSZ na rok 2014 

 27/2014  19.09.2014  Zmiana nazwy kierunku architektura i urbanistyka na kierunek architektura oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku architektura
28/2014 19.09.2014 Wyrażenie opinii na temat wniosku Rektora o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
29/2014 19.09.2014 Zaprzestanie kształcenia na kierunku ochrona środowiska
30/2014 19.09.2014 Utworzenie kursu dokształcającego z języka polskiego dla cudzoziemców - kandydatów do akademickiej drużyny hokejowej, ustalenie zasad jego organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na kurs oraz zatwierdzenie jego programu kształcenia
31/2014 19.09.2014 Likwidacja ogólnouczelnianego Zakładu Nauk Społecznych oraz wyrażenie opinii w sprawie odwołania kierownika ogólnouczelnianego Zakładu Nauk Społecznych
32/2014 19.09.2014 Wyrażenie zgody na utworzenie w Instytucie Humanistycznym Zakładu Nauk Społecznych
33/2014 19.09.2014 Strategia rozwoju Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w latach 2014-2020
34/2014 19.09.2014 Akceptacja zawarcia umowy o współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku
35/2014 21.11.2014 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2014/2015
36/2014 21.11.2014 Uzupełnienie składu Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 45/2012 Senatu PPWSZ z dnia 12 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie dokonania wyboru Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
37/2014 21.11.2014 Podjęcie prac związanych z reorganizacją struktury organizacyjnej PPWSZ
38/2014 21.11.2014 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności PPWSZ w roku akademickim 2013/2014
39/2014 19.12.2014 Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku fizjoterapia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
40/2014 19.12.2014 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia
41/2014 19.12.2014 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu za rok 2014