II Debataankieta 2020Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2017

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

 1/2017  24.02.2017 Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 
2/2017   24.02.2017 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Finanse i rachunkowość 
3/2017   24.02.2017 Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym 
4/2017   24.02.2017 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia, specjalność filologia angielska
5/2017   24.02.2017 Powołanie Odwoławczej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w PPWSZ w Nowym Targu 
 6/2017  24.02.2017 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2016/2017 
7/2017 31.03.2017

Wprowadzenie zmian do Regulaminu studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin studiów

8/2017 31.03.2017

Zmiana Uchwały nr 13/2014 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

9/2017 31.03.2017

Zmiana Uchwały nr 18/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018 z późn. zm.

10/2017 31.03.2017

Zmiana Uchwały nr 31/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim  w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016  oraz w latach następnych z późn. zm.

11/2017 31.03.2017

Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Sport, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

12/2017 31.03.2017

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Sport

 13/2017  26.05.2017 Ustalenie szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019
14/2017 26.05.2017 Wprowadzenia zmian w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych
15/2017 26.05.2017 Wprowadzenie zmian w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
16/2017 26.05.2017 Wprowadzenie zmian w  zmian w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
17/2017 26.05.2017 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ w Nowym Targu za rok 2016
18/2017 26.05.2017 Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PPWSZ w Nowym Targu na rok 2017
19/2017 26.05.2017

 Wszczęcie procedury nadania sztandaru PPWSZ w Nowym Targu

20/2017 23.06.2017

Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 18/2016 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków,  trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018 z późn. zm.

21/2017 23.06.2017

Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 13/2017 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019

22/2017 23.06.2017

Wprowadzenie zmian do wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętych Uchwałą nr 17/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r.

23/2017 23.06.2017

Wprowadzenie zmian do wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursie dokształcającym obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętych Uchwałą nr 18/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r.

24/2017 23.06.2017

Wprowadzenie zmian do wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016 przyjętego Uchwałą nr 32/2015 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 18 września 2015 r.

25/2017 23.06.2017

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

26/2017 23.06.2017

Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydawanych w PPWSZ w Nowym Targu

27/2017 23.06.2017

Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia, w tym planów studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

28/2017 23.06.2017

Zatwierdzenie opisu efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

29/2017 23.06.2017

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji pn.:„Kompleksowa rewitalizacja terenu Starego Szpitala poprzez wykonanie prac budowlanych, rozbiórkowych wraz z całościowym zagospodarowaniem terenu na potrzeby Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz mieszkańców Nowego Targu”

 30/2017  29.09.2017 Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 18/2016 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków,  trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018 z późn. zm.
31/2017 29.09.2017 Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 13/2017 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019 z późn. zm.
32/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura o profilu praktycznym
33/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna o profilu praktycznym
34/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu praktycznym
35/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska o profilu praktycznym
36/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska o profilu praktycznym
37/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym
38/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia o profilu praktycznym
39/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym
40/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu praktycznym
41/2017 29.09.2017 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym
42/2017 29.09.2017

Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 19/2014 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obniżania pensum

Załącznik

43/2017 29.09.2017 Wyrażenie zgody na przystąpienie do programu Koncepcja edukacji wojskowej studentów  w ramach Legii Akademickiej
44/2017 29.09.2017 Wprowadzenie zmian do Statutu PPWSZ w Nowym Targu
45/2017 17.11.2017 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2017/2018
46/2017 17.11.2017 Organizacja i funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w PPWSZ w Nowym Targu
47/2017 17.11.2017 Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
48/2017 17.11.2017 Utworzenie studiów podyplomowych „Funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej”, ustalenia zasad ich organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na te studia oraz zatwierdzenia efektów kształcenia, programu kształcenia i planu studiów podyplomowych
49/2017 17.11.2017 Zatwierdzenie zmian w Programie rozwojowym Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022
50/2017 17.11.2017 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności PPWSZ w Nowym Targu w roku akademickim 2016/2017
51/2017 17.11.2017 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu za rok 2017 i 2018