II Debataankieta 2020Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2016

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

1/2016

 05.02.2016 Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 40/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia o profilu praktycznym dla określonego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz studiów podyplomowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu 
2/2016 05.02.2016 Przyporządkowanie kierunku architektura, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym do obszarów kształcenia
3/2016  05.02.2016  Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku architektura, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
4/2016  05.02.2016  Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 7/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2016/2017
5/2016 05.02.2016 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2015/2016
6/2016 05.02.2016  Utworzenie studiów podyplomowych „Trener personalny z językiem angielskim”, ustalenie zasad ich organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na te studia oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planu studiów podyplomowych
7/2016 05.02.2016  Utworzenie studiów podyplomowych „Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim”, ustalenie zasad ich organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na te studia oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planu studiów podyplomowych
8/2016 05.02.2016  Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
9/2016 05.02.2016  Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia, specjalność filologia angielska
10/2016 05.02.2016  Wyrażenie opinii na temat powołania Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów w PPWSZ w Nowym Targu
11/2016 05.02.2016  Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z Fundacją Kultury Tatrzańskiej (The Tatra Mountain Cultural Fundation) 
12/2016 11.03.2016 Wprowadzenie zmian do Regulaminu studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
13/2016 11.03.2016

Zatwierdzenie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

14/2016 11.03.2016 Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku kosmetologia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
15/2016 11.03.2016 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kosmetologia
16/2016 11.03.2016

Zatwierdzenie Regulaminu wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

17/2016 20.05.2016

Wprowadzenie zmian w Ramowym programie kursu dokształcającego z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów na studia w PPWSZ w Nowym Targu

18/2016 20.05.2016

Ustalenie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018

19/2016 20.05.2016

Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 31/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w PPWSZ w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016 oraz z latach następnych

20/2016 20.05.2016

Utworzenie Funduszu Rozwoju Uczeni

21/2016 20.05.2016

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ w Nowym Targu za rok 2015

22/2016 20.05.2016  Uchwalenie panu rzeczowo-finansowego PPWSZ w Nowym Targu na rok 2016
23/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska, studia pierwszego stopnia
24/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia
25/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku filologia polska, studia pierwszego stopnia
26/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia
27/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia
28/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia
29/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku fizjoterapia, studia pierwszego stopnia
30/2016 24.06.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku kosmetologia, studia pierwszego stopnia
31/2016 24.06.2016 Zatwierdzenie zmian w programie studiów drugiego stopnia, w tym w planie studiów na kierunku fizjoterapia 
32/2016 24.06.2016 Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2016/2017
33/2016 24.06.2016 Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
34/2016 24.06.2016 Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
35/2016 24.06.2016 Wyrażenie opinii na temat powołania Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
36/2016 24.06.2016 Wyrażenie opinii na temat utworzenia ogólnouczelnianego Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu
37/2016 24.06.2016 Przedstawienie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
38/2016 24.06.2016 Wyrażenie opinii dotyczącej współpracy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
39/2016 24.06.2016 Umieszczenie na terenie PPWSZ w Nowym Targu tablicy pamiątkowej
40/2016 23.09.2016 Dostosowanie profilu i programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego stopnia
41/2016 23.09.2016 Zatwierdzenia zmian w programie kształcenia, w tym w efektach kształcenia i planie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
42/2016 23.09.2016 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu praktycznym
43/2016 23.09.2016 Zatwierdzenie zmian w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne o profilu ogólnoakademickim
44/2016 23.09.2016 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym
45/2016 23.09.2016 Zatwierdzenia zmian w programie studiów, w tym w planie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska o profilu praktycznym
46/2016 23.09.2016 Wprowadzenie zmian do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)
47/2016 23.09.2016 Zatwierdzenie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na rok 2016
48/2016 25.11.2016 Zatwierdzenie zmian w programie kształcenia na kierunku kosmetologia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
49/2016 25.11.2016 Zatwierdzenie zmian w programie kształcenia, w tym planie studiów na kierunku ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
50/2016 25.11.2016 Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 18/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018
51/2016 25.11.2016

Wprowadzenie zmian w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych
Załącznik do uchwały-Regulamin studenckich praktyk zawodowych

52/2016 25.11.2016

Wytyczne dotyczące projektowania i dokumentowania programów kształcenia o profilu praktycznym dla określonego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz studiów podyplomowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

53/2016 25.11.2016

Utworzenie bezpłatnego kursu dokształcającego z języka hiszpańskiego dla studentów kierunku filologia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ustalenia zasad jego organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na kurs oraz zatwierdzenia jego programu kształcenia

54/2016 25.11.2016

Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2016/2017

55/2016 25.11.2016

Dokonanie wyboru Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na kadencję w latach 2016-2020

56/2016 25.11.2016

Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w roku akademickim 2015/2016

57/2016 25.11.2016

Wyrażenie opinii na temat powołania rektorskiej Komisji ds. struktury i rozwoju

58/2016 25.11.2016

Program rozwojowy Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na lata 2016-2022

59/2016 22.12.2016

Zabezpieczenie finansowego wkładu własnego na cele realizacji projektu „Podhalańska Biblioteka Cyfrowa”