II Debataankieta 2020Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2015

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

1/2015

06.02.2015 Uzupełnienie składu Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oraz zmiana Uchwały nr 54/2012 Senatu PPWSZ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej dla studentów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
2/2015 06.02.2015 Połączenie Instytutu Architektury i Urbanistyki i Instytutu Inżynierii Środowiska i utworzenie Instytutu Nauk Technicznych oraz wyrażenie opinii na temat odwołania Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki i Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska  oraz powołanie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
3/2015 06.02.2015 Wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Administracji PPWSZ
4/2015 24.04.2015 Utworzenie kursu dokształcającego z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów na studia w PPWSZ w Nowym Targu, ustalenie zasad jego organizacji i kryteriów kwalifikacji uczestników na kurs oraz  zatwierdzenie jego programu kształcenia
5/2015 24.04.2015 Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 12/2014 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2015/2016 oraz w sprawie zawieszenia naboru na kierunek ochrona środowiska, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej
6/2015 24.04.2015 Zasady podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w PPWSZ w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych
7/2015 24.04.2015 Ustalenie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2016/2017
8/2015 24.04.2015 Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2016/2017
9/2015 24.04.2015 Zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku inżynieria środowiska
10/2015 24.04.2015 Uchwalenie Regulaminu studiów w PPWSZ w Nowym Targu
11/2015 24.04.2015 Połączenie Instytutu Fizjoterapii, Instytutu Kosmetologii, Instytutu Pielęgniarstwa oraz Instytutu Ratownictwa Medycznego i utworzenie Instytutu Nauk o Zdrowiu  
12/2015 24.04.2015

Połączenie Instytutu Humanistycznego i Instytutu Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska oraz utworzenie Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

13/2015 19.06.2015

Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 12/2014 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 4 kwietnia 2014 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2015/2016

14/2015 19.06.2015 Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 7/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w PPWSZ w Nowym Targu na rok akademicki 2016/2017
15/2015 19.06.2015 Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016
16/2015 19.06.2015

Wprowadzenie Regulaminu odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych w PPWSZ w Nowym Targu

Załącznik do Uchwały

17/2015 19.06.2015 Określenie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązujących w PPWSZ w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016
18/2015 19.06.2015 Określenie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursie dokształcającym obowiązujących w PPWSZ w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016
19/2015 19.06.2015 Potwierdzanie efektów uczenia się w PPWSZ w Nowym Targu
20/2015 19.06.2015 Zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku architektura, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
21/2015 19.06.2015 Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku architektura
22/2015 19.06.2015 Zatwierdzenie zmian w efektach kształcenia dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska dla modułów w ramach specjalności nauczycielskiej w PPWSZ w Nowym Targu
23/2015 19.06.2015 Zatwierdzenie zmian w programie studiów, w tym w planie studiów na kierunku filologia, specjalność filologia angielska
24/2015 19.06.2015 Utworzenie specjalności filologia angielska z językiem niemieckim
25/2015 19.06.2015 Wyrażenie opinii na temat odwołania Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, Dyrektora Instytutu Kosmetologii, Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa oraz Dyrektora Instytutu Ratownictwa Medycznego oraz powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu 
26/2015 19.06.2015 Wyrażenie opinii na temat odwołania Dyrektora Instytutu Humanistycznego oraz Dyrektora Instytutu Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska oraz powołania Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
27/2015 19.06.2015 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy z European University Hockey Association
28/2015 19.06.2015 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ w Nowym Targu za rok 2014
29/2015 19.06.2015 Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PPWSZ w Nowym Targu na rok 2015
30/2015 18.09.2015 Wprowadzenie zmian do Regulaminu studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
31/2015 18.09.2015 Zasady podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych
32/2015 18.09.2015 Określenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności obowiązujących w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu od roku akademickiego 2015/2016
33/2015 18.09.2015

Uchylenie Uchwały Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w sprawie liczebności grup studenckich   

34/2015 18.09.2015

Zatwierdzenie zmian w programie studiów w tym w planie studiów na kierunku fizjoterapia  

35/2015 18.09.2015

Zatwierdzenie zmian w programie studiów w tym w planie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna  

36/2015 18.09.2015

Wyrażenie opinii na temat uruchomienia studiów

37/2015 18.09.2015

Zatwierdzenie zmian w programie studiów w tym w planie studiów na kierunku filologia polska  

38/2015 18.09.2015

Wyrażenie opinii na temat zmiany nazwy Działu Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych

39/2015 20.11.2015

Organizacja i funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

40/2015 20.11.2015

Wytyczne dotyczące projektowania i dokumentowania programów kształcenia o profilu praktycznym dla określonego kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz studiów podyplomowych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

41[2015 20.11.2015 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2015/2016
42/2015 20.11.2015 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w roku akademickim 2014/2015
43/2015 20.11.2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu za rok 2015 i 2016
44/2015 20.11.2015

Utworzenie Własnego Funduszu Stypendialnego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz uchwalenie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin własnego funduszu stypendialnego

45/2015 20.11.2015

Uchwalenie Statutu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu