II Debataankieta 2020Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Uchwały Senatu 2013

Nr

uchwały

Data wydania

Przedmiot regulacji

1/2013

1.02.2013

Zatwierdzenie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w PPWSZ

2/2013

1.02.2013

Powierzenie prowadzenia wykładów pracownikowi dydaktycznemu nieposiadającemu tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2012/2013

3/2013

1.02.2013

Zatwierdzenie programów kursów instruktorskich (fitness-ćwiczenia siłowe, fitness-nowoczesne formy gimnastyki, narciarstwo zjazdowe, snowboard)

4/2013

1.02.2013

Wprowadzenie Regulaminu Zakładu Nauk Społecznych przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Nowym Targu

5/2013

12.04.2013

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

6/2013

12.04.2013

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do kształcenia na kierunku kosmetologia

7/2013

12.04.2013

Wyrażenie opinii na temat zatrudnienia Dyrektora Biblioteki  PPWSZ

8/2013

12.04.2013

Wyrażenie opinii na temat Regulaminu Organizacyjnego Administracji Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

9/2013

24.05.2013

Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w  PPWSZ

10/2013

24.05.2013

Zgoda na przeprowadzenie egzaminu wstępnego na studia na kierunku architektura i urbanistyka w roku akademickim 2014/2015

11/2013

24.05.2013

Utworzenie kierunku filologia, specjalność filologia angielska oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, programu kształcenia i planów studiów dla kierunku filologia, specjalność filologia angielska, profil praktyczny

12/2013

24.05.2013

Przedstawienie wniosku o nadanie uprawnień do kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, profil praktyczny

13/2013

24.05.2013

Plany przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014

14/2013

24.05.2013

Powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2012/2013

15/2013

24.05.2013

Powołanie przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej  PPWSZ

16/2013

24.05.2013

Uchwalenie Regulaminu Organizacji Konferencji Naukowych Sympozjów i Seminariów w PPWSZ

17/2013

24.05.2013

Regulamin Działalności Wydawniczej PPWSZ

18/2013

24.05.2013

Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim

19/2013

14.06.2013

Zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów w PPWSZ

20/2013

14.06.2013

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PPWSZ za rok 2012

21/2013

14.06.2013

Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego PPWSZ na rok 2013

22/2013

14.06.2013

Wyrażenie opinii na temat Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uczelnianej PPWSZ

23/2013

14.06.2013

Wyrażenie opinii na temat zatrudnienia kanclerza PPWSZ

 24/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku ratownictwo medyczne
 25/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku inżynieria środowiska
 26/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku ochrona środowiska
 27/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian na kierunku architektura i urbanistyka
 28/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian na kierunku filologia polska
 29/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku filologia polska
 30/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian w planie studiów na kierunku fizjoterapia
 31/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian na kierunku turystyka i rekreacja
 32/2013  13.09.2013 Zatwierdzenie zmian na kierunku pielęgniarstwo
 33/2013  13.09.2013 Utworzenie Instytutu Kosmetologii
 34/2013  13.09.2013 Wyrażenie opinii w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Kosmetologii
 35/2013  13.09.2013 Nadanie tytułu „Zasłużony dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu” p. prof. J. Pociask-Karteczce
 36/2013  13.09.2013 Nadanie tytułu „Zasłużony dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu” p. mgr Dominice Bartoszewicz
 37/2013  18.10.2013 Wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładów pracownikom dydaktycznym nieposiadającym tytułu lub stopnia naukowego w roku akademickim 2013/2014
 38/2013  18.10.2013 Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności PPWSZ w Nowym Targu
 39/2013  18.10.2013 Wyrażenie opinii na temat uzupełnienia składu Komisji Wyborczej PPWSZ w Nowym Targu
40/2013 18.10.2013 Połączenie Instytutu Rekreacji i Turystyki oraz Instytutu Ochrony Środowiska
41/2013 18.10.2013 Dokonanie zmiany w palnie rzeczowo-finansowym na rok 2013
42/2013 6.12.2013 Zmiana Uchwały nr 9/2013 z dnia 24 maja 2013r. dot.  ustalenie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i
drugiego stopnia w PPWSZ na rok akademicki 2014/2015
43/2013 6.12.2013 Utworzenie studiów podyplomowych "Dziedzictwo kulturowe Podtatrza", ustalenie zasad ich organizacji i kryteriów
kwalifikacji uczestników na te studia oraz zatwierdzenie programu kształcenia studiów podyplomowych, w tym efektów kształcenia i planu studiów
44/2013 6.12.2013 Wyrażenie opinii na temat odwołania Dyrektorów Instytutu Rekreacji i Turystyki i Instytutu Ochrony Środowiska oraz
powołania Dyrektora Instytutu Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska
45/2013 6.12.2013 Wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej
46/2013 6.12.2013 Wyrażenie opinii na temat wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego administracji PPWSZ w Nowym Targu
47/2013 6.12.2013 Wyrażenie opinii na temat powołania biegłego rewidenta