Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać umiejętności w zakresie podstawowej obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do internetu wraz z kamerką i mikrofonem. 

Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamerki i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. 

Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia rejestruje się w systemie eKandydat wypełniając wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów: 

  1. świadectwa dojrzałościw przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia; jeżeli kandydatem jest absolwent innej uczelni niż PPUZ w Nowym Targu wymagany jest dodatkowo skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej  przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia. Kandydat, który złożył zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia wydania mu dyplomu ukończenia studiów, przedłożyć ten dyplom w PPUZ w Nowym Targu, pod rygorem skreślenia z listy studentów;
  3. dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia;
  4. podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  5. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach;
  6. oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

 

Podczas składania w/w dokumentów rekrutacyjnych nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Zakwalifikowani na studia kandydaci dokonują wpisu na pierwszy rok studiów oraz innych formalności związanych z przyjęciem na studia w terminie po 15 października 2021 r. 
UWAGA: kandydaci zgłaszają się w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa).
Niedokonanie wpisu na pierwszy rok studiów w wyżej wymienionym terminie traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne) muszą złożyć w terminie wpisu na studia lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów. Ponadto kandydaci na kierunki medyczne (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne) muszą przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie eKandydat.

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW:

Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:

a) zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) świadectwo ukończonej szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

d) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

e) potwierdzenie PPUZ w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

2. dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) polisę ubezpieczenia zdrowotnego, lub

b) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPUZ w Nowym Targu, lub

d) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania. 

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców - kandydatów na studia w PPUZ w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European Baccalaureate „EB” muszą być:

  • opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
  • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.
 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć ponadto decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, w przypadku jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:

1)   wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 

2)   wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

3)   informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen;

4)   informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy o systemie oświaty, zobowiązani są przedłożyć decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania, zgodne z art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa cudzoziemiec.

Szczególowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nie wymagają uznawania świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 
Nie wymagają również uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała  umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (umowy dwustronne, umowy wielostronne).
 

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki  oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.